Punëtori për ngritjen e vetëdije për sfidat dhe efektet nga ndryshimet klimatike në bujqësi në Prespë

Më tepër se 30 përfaqësues nga organizata të ndryshme të rajonit të Prespës kanë marrë pjesë në punëtorinë që ka pasur për qëllim ngritjen e vetëdijes publike për efektet dhe sfidat nga ndryshimet klimatike në bujqësi, e organizuar nga Rrjeti për Zhvillim Rural i RM-së në kuadër të projektit të USAID-it për adaptimin e bujqësisë ndaj ndryshimeve klimatike.

Punëtori për ngritjen e vetëdije për sfidat dhe efektet nga ndryshimet klimatike në bujqësi në Shtip

Sot, më 04.09.2012, në hotel “Oaza” në Shtip, me fillim në orën 11.00, projekti i USAID-it për adaptimin e bujqësisë ndaj ndryshimeve klimatike, i zbatuar nga Rrjeti për Zhvillim Rural i RM-së, ka organizuar një punëtori për ngritjen e vetëdijes publike për sfidat dhe efektet nga ndryshimet klimatike në sektorin e bujqësisë në Maqedoni.

Vizitë studimore në Izrael

Pas zbatimit nismëtar të aktiviteteve për adaptimin ndaj ndryshimeve klimatike në kopshte demonstrative, bodrume vere dhe ferma për perime në kuadër të projektit të USAID-it për Adaptim ndaj Ndryshimeve Klimatike në Bujqësi, vazhdimisht ishte dhënë ndihmë teknike për fermerët pjesëmarrës për aplikimin e drejtë të mesave specifike adaptive nga ana e ekspertëve teknik.

Vizitë studimore në Itali

Aktivitetet e projektit të USAID-it për Adaptimin e Ndryshimeve Klimatike në Bujqësi janë të dizajnuar në bazë të eksperiencave pozitive të praktikave ndërkombëtare për adaptimin e prodhimtarisë bujqësore ndaj ndryshimeve klimatike, të përshtatur në nevojat tona specifike në teren dhe sipas rrethanave klimatike.

Fillimi i aktiviteteve për promovim të LEADER qasjes në rajonin juglindor të planifikimit në RM

Në kuadër të projektit të USAID për Adaptimin e Bujqësisë ndaj Ndryshimeve Klimatike, Rrjeti për Zhvillim Rural i Republikës së Maqedonisë ka parashikuar realizimin e aktiviteteve lidhur me promovimin e LEADER qasjes së BE-së në komuna të rajonit juglindor të planifikimit në të cilat ndikimi i ndryshimeve klimatike pasqyrohet negativisht në jetën e përgjithshme të amvisërive rurale.

Ndarja e rezultateve të deritanishme dhe arritjeve nga projekti i USAID-it për Adaptim të Bujqësisë ndaj Ndryshimeve Klimatike

Më 13 dhjetor 2013, në Rosoman, me fillim në orën 15:00, Rrjeti për Zhvillim Rural ka organizuar një punëtori me qëllim të shkëmbimit të përvojave dhe rezultateve nga praktikat e adaptuara bujqësore, të zbatuar dhe të testuar prej periudhës së fillimit të zbatimit të projektit të USAID-it për  Adaptim të Bujqësisë ndaj Ndryshimeve Klimatike, prill 2012, deri më sot.

Rrjeti për Zhvillim Rural i Republikës së Maqedonisë në vizitë studimore në SHBA

Zëvendës drejtori i projektit të USAID-it për Adaptimin e Bujqësisë ndaj Ndryshimeve Klimatike, Vesela Llambevska Domazetova, bashkë me përfaqësuesin e Ministrisë për Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi të ujit, Lidija Çadikovska, kanë marrë pjesë në programin për vizita ndërkombëtare të udhëheqësve, me titullin “Përshtatshmëria ndaj ndryshimeve klimatike”, e sponsoruar nga Departamenti i Shtetit të SHBA-ve, ndërsa e administruar nga organizata joqeveritare Mësimi Botëror.

Shpalosja e rezultateve dhe arritjeve të deritanishme nga projekti i USAID për Adaptimin e bujqësisë ndaj ndryshimeve klimatike

Më 21 shkurt 2014 në Manastir, Rrjeti për Zhvillim Rural i Republikës së Maqedonisë ka organizuar një punëtori të synuar për këshilltarët e ANZHB-së (Agjencia për Nxitjen e Zhvillimit të Bujqësisë) dhe fermerët, me qëllim të prezantimit të përfitimeve dhe rezultateve nga masat bujqësore për adaptim ndaj ndryshimeve klimatike, që gjatë dy viteve të fundit ishin testuar dhe demonstruar në kuadër të projektit të USAID për adaptimin e bujqësisë ndaj ndryshimeve klimatike.

Prezantim i rezultateve nga projekti i USAID për Adaptim të Bujqësisë ndaj Ndryshimeve Klimatike

Sot, më 7 nëntor, në sajë të Panairit Ndërkombëtar për Konsumim të Gjerë “Agrofood” në Shkup, me fillim në orën 11:, Rrjeti për Zhvillim Rural i Republikës së Maqedonisë në bashkëpunim me Panairin e Shkupit ka organizuar një punëtori për të prezantuar rezultatet e fituar nga aktivitetet e deritanishme të zbatuara me anë të projektit të USAID për Adaptim të Bujqësisë ndaj Ndryshimeve Klimatike.

Tryezë e rrumbullakët: “Ndikimi i ndryshimeve klimatike mbi bletarinë”

Rrjeti për Zhvillim Rural në Republikën e Maqedonisë në kuadër të projektit të USAID për Adaptim të Bujqësisë ndaj Ndryshimeve Klimatike, në kërkesë të Lidhjes së Shoqatave Bletare të Republikës së Maqedonisë më 6 dhjetor në Shkup ka organizuar tryezë të rrumbullakët në temën “ndikimi i ndryshimeve klimatike mbi bletarinë”.