MRR PROJECT

USAID Adaptation to Climate Change in Agriculture Project

 

Project Background

The five-year, $1.68 million, Adaptation to Climate Change in Agriculture project, implemented by Rural Development Network, began in April 2012. The project introduced pioneering steps to address climate change adaptation issues in the agricultural sector. The project focused on implementation of measures in the Mediterranean zone, including the Vardar region and parts of Strumica and Sveti Nikole, agriculturally rich areas that are most affected by climate change. The project is organized around two main components:

  • Adaptive agricultural practices related to climate change – including investments for testing and promotion of simple and cost effective field-level adaptive practices targeting small farmers; and
  • Public awareness and civil society capacity strengthening – a comprehensive public awareness and outreach program combined with a capacity strengthening program tailored to the needs of grass-roots civil society institutions.

Within Component I, the project has tested new adaptive measures and techniques for decreasing the negative effects of climate change in 6 project modules: orchards, vineyards, vegetables, soil loss, water saving, and livestock. The project established 28 demonstration plots and farms for testing different adaptive measures such as: installation of UV protective nets to reduce sunburn damage on crops; utilization of various mulching techniques; introduction of cover crops; water-saving irrigation technologies; introduction of drought-tolerant crops; soil conservation practices, and reduction of heat stress in livestock. The weather stations placed by the ACCA project, provide the scientific and farming community with important weather data from the most climate-change affected areas of Macedonia.

The results from the tested adaptive measures were developed in advisory packages which include 11 different brochures, two studies (one on agriculture adaptation to climate change in Macedonia and a study on the effects of climate change on the livestock sector) and five videos on climate change adaptation in orchards, vineyards, vegetables, soil and livestock losses.

The results obtained included:

  • elimination of damage from hail in open-field vegetable and table grape production, and no sunburn damage to leaves and fruits covered with ultra-violet (UV) nets;
  • 55% higher yield in pear orchards due to the use of UV nets, and an increase in the quality of peaches due to new pruning and thinning techniques;
  • 24% increase in milk production due to installing ventilation and fogging systems in the summer when heat depresses milk yield, and a 12% increase in daily milk yield in farms using a new climate change adaptive nutrition regime;
  • 92% reduction of sediment loss with the use of contour soil cultivation techniques compared to traditional downslope soil cultivation;
  • 89% reduction of soil loss in downslope terrains sowed with cover crops; and
  • 50% of water saved with use of ultra-low volume drip irrigation.

Within Component II, more than 2,650 farmers, local government representatives, agriculture extension agents, CSOs, journalists, and university students participated in in-door and on-site workshops, the Climate Change Caravan, and in a quiz-bowl type Climate Change Contest for students from all 10 agricultural secondary schools, increasing the public’s knowledge and awareness of the impact of climate change on the agricultural sector in Macedonia.

Five Local Action Groups (LAGs) (LAG Belasica-Ograzden, LAG Bojmija, LAG Plachkovica, LAG Bregalnica, and LAG Malesh-Pijanec) were established under the principles of the EU LEADER approach. Through capacity strengthening activities, these LAGs, as public-private partnerships, finalized five Local Development Strategies incorporating actions to improve stakeholders’ inclusion in the decision-making process regarding relevant community issues. These initiatives encompass 21 municipalities of the East and Southeast Planning region.

Moreover, ACCA established a formal partnership with the National Extension Agency NEA in order to build the capacity of Macedonia’s agricultural advisors, which will ensure sustainable dissemination of the project’s cutting-edge work.

ACCA also implemented a number of activities that included direct technical assistance to the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy (MAFWE), civil society capacity building and LEADER activities in conjunction with the Regional Development Centers (RDC) in southeastern and eastern Macedonia. The project supported capacity building of the stakeholders from 21 municipalities from the Eastern and the Southeastern Planning Region, including the LEADER approach, which led to the development of five Local Action Group initiatives.

Tryezë e rrumbullakët: “Ndikimi i ndryshimeve klimatike mbi bletarinë”

Rrjeti për Zhvillim Rural në Republikën e Maqedonisë në kuadër të projektit të USAID për Adaptim të Bujqësisë ndaj Ndryshimeve Klimatike, në kërkesë të Lidhjes së Shoqatave Bletare të Republikës së Maqedonisë më 6 dhjetor në Shkup ka organizuar tryezë të rrumbullakët në temën “ndikimi i ndryshimeve klimatike mbi bletarinë”.

read more...

Prezantim i rezultateve nga projekti i USAID për Adaptim të Bujqësisë ndaj Ndryshimeve Klimatike

Sot, më 7 nëntor, në sajë të Panairit Ndërkombëtar për Konsumim të Gjerë “Agrofood” në Shkup, me fillim në orën 11:, Rrjeti për Zhvillim Rural i Republikës së Maqedonisë në bashkëpunim me Panairin e Shkupit ka organizuar një punëtori për të prezantuar rezultatet e fituar nga aktivitetet e deritanishme të zbatuara me anë të projektit të USAID për Adaptim të Bujqësisë ndaj Ndryshimeve Klimatike.

read more...

Shpalosja e rezultateve dhe arritjeve të deritanishme nga projekti i USAID për Adaptimin e bujqësisë ndaj ndryshimeve klimatike

Më 21 shkurt 2014 në Manastir, Rrjeti për Zhvillim Rural i Republikës së Maqedonisë ka organizuar një punëtori të synuar për këshilltarët e ANZHB-së (Agjencia për Nxitjen e Zhvillimit të Bujqësisë) dhe fermerët, me qëllim të prezantimit të përfitimeve dhe rezultateve nga masat bujqësore për adaptim ndaj ndryshimeve klimatike, që gjatë dy viteve të fundit ishin testuar dhe demonstruar në kuadër të projektit të USAID për adaptimin e bujqësisë ndaj ndryshimeve klimatike.

read more...

Rrjeti për Zhvillim Rural i Republikës së Maqedonisë në vizitë studimore në SHBA

Zëvendës drejtori i projektit të USAID-it për Adaptimin e Bujqësisë ndaj Ndryshimeve Klimatike, Vesela Llambevska Domazetova, bashkë me përfaqësuesin e Ministrisë për Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi të ujit, Lidija Çadikovska, kanë marrë pjesë në programin për vizita ndërkombëtare të udhëheqësve, me titullin “Përshtatshmëria ndaj ndryshimeve klimatike”, e sponsoruar nga Departamenti i Shtetit të SHBA-ve, ndërsa e administruar nga organizata joqeveritare Mësimi Botëror.

read more...

Ndarja e rezultateve të deritanishme dhe arritjeve nga projekti i USAID-it për Adaptim të Bujqësisë ndaj Ndryshimeve Klimatike

Më 13 dhjetor 2013, në Rosoman, me fillim në orën 15:00, Rrjeti për Zhvillim Rural ka organizuar një punëtori me qëllim të shkëmbimit të përvojave dhe rezultateve nga praktikat e adaptuara bujqësore, të zbatuar dhe të testuar prej periudhës së fillimit të zbatimit të projektit të USAID-it për  Adaptim të Bujqësisë ndaj Ndryshimeve Klimatike, prill 2012, deri më sot.

read more...

Fillimi i aktiviteteve për promovim të LEADER qasjes në rajonin juglindor të planifikimit në RM

Në kuadër të projektit të USAID për Adaptimin e Bujqësisë ndaj Ndryshimeve Klimatike, Rrjeti për Zhvillim Rural i Republikës së Maqedonisë ka parashikuar realizimin e aktiviteteve lidhur me promovimin e LEADER qasjes së BE-së në komuna të rajonit juglindor të planifikimit në të cilat ndikimi i ndryshimeve klimatike pasqyrohet negativisht në jetën e përgjithshme të amvisërive rurale.

read more...

Vizitë studimore në Izrael

Pas zbatimit nismëtar të aktiviteteve për adaptimin ndaj ndryshimeve klimatike në kopshte demonstrative, bodrume vere dhe ferma për perime në kuadër të projektit të USAID-it për Adaptim ndaj Ndryshimeve Klimatike në Bujqësi, vazhdimisht ishte dhënë ndihmë teknike për fermerët pjesëmarrës për aplikimin e drejtë të mesave specifike adaptive nga ana e ekspertëve teknik.

read more...

Punëtori për ngritjen e vetëdije për sfidat dhe efektet nga ndryshimet klimatike në bujqësi në Shtip

Sot, më 04.09.2012, në hotel “Oaza” në Shtip, me fillim në orën 11.00, projekti i USAID-it për adaptimin e bujqësisë ndaj ndryshimeve klimatike, i zbatuar nga Rrjeti për Zhvillim Rural i RM-së, ka organizuar një punëtori për ngritjen e vetëdijes publike për sfidat dhe efektet nga ndryshimet klimatike në sektorin e bujqësisë në Maqedoni.

read more...

Punëtori për ngritjen e vetëdije për sfidat dhe efektet nga ndryshimet klimatike në bujqësi në Prespë

Më tepër se 30 përfaqësues nga organizata të ndryshme të rajonit të Prespës kanë marrë pjesë në punëtorinë që ka pasur për qëllim ngritjen e vetëdijes publike për efektet dhe sfidat nga ndryshimet klimatike në bujqësi, e organizuar nga Rrjeti për Zhvillim Rural i RM-së në kuadër të projektit të USAID-it për adaptimin e bujqësisë ndaj ndryshimeve klimatike.

read more...

Поддршка за спроведување на мерки за намалување на штетите од климатските промени

 

Адаптација на сточарството кон климатските промени

 

Караван за климатски промени

 

Мерки за прилагодување кон климатските промени во градинарството

 

Мерки за прилагодување кон климатските промени во овоштарството

 

Мерки за прилагодување кон климатските промени во лозарството

 

Земање почвени проби

 

 

 

 

 

 

 

Резултати и достигнувања од примена на адаптивни мерки во лозарството

Примена на адаптивни мерки за заштеда (конзервација) на вода во земјоделското производство

Мониторинг на ерозивните процеси во услови на климатски промени

Мерки за адаптација кон климатските промени во градинарството и резултати од нивната примена

Адаптивни мерки (затревување, мулчирање, фотосензитивни мрежи), за подобрување на земјоделското производство кон глобалните климатски промени

Резултати од применетите мерки за адаптација на климатските промени во овошните насади

Klimatski promeni – opst del- Irena Dzimrevska Aneks 1

Klimatskite promeni i dostapnosta na hrana za pcelite Prof. Hrisula Kiprijanovska Aneks 2

Klimatskite promeni i bolestite- Prof. Miso Hristovski Aneks 3

Zaklucoci Okrugla masa – klimatskite promeni i pcelarstvoto Aneks 4