Опремување на Инклузивен јавен парк „Ице Бегов“

Цел на иницијативата: Создавање нов рекреативен простор, односно модерен, урбан, хортикултурно уреден инклузивен јавен парк во Гевгелија, дизајниран за луѓе од сите способности, кој ќе поттикнува пристапност, безбедност и чувство на припадност

Селектирање на отпадна пластика и енергетска ефикасност во детските градинки во Куманово и Старо Нагоричане

Цел на иницијативата: Подигнување на свеста и унапредување на едукацијата на децата во детските градинки за значењето на заштита на животната средина преку селектирање на отпадна пластика и замена на штедливи сијалици, кое од друга страна ќе овозможи подобри услови за живот на локалното население.

Училници на отворено во Липково и Куманово

Цел на иницијативата: подобрување на квалитетот на постоечките социјални услуги и унапредување на социјалната инклузија на децата со посебни потреби преку поставување на две летни училници за деца со попреченост во дневните центри за деца со попреченост за општините Липково и Куманово

Клуб за активно и здраво стареење во Моноспитово

Цел на иницијативата: создавање нов простор за активно и здраво стареење во центарот на населеното место Моноспитово, кој ќе биде во функција за подобрување на социјализацијата, активниот живот на највозрасната група на луѓе

Основање на работен хаб (центар) на заедницата

Цел на иницијативата: основање на работен хаб (центар) во заедницата заради подобрување на пристапот до образование и можности за вработување, поттикнување креативност, ангажаман во заедницата и претприемништво, поддржувајќи го холистичкиот развој на поединците и заедницата како целина

Енергетски ефикасно осветлување на градскиот парк во Делчево

Цел на иницијативата: подобрување на нивото на осветлување во централното градско подрачје на општина Делчево, постигнување финансиска ефикасност за уличното осветлување и заштеда за одржување

Енергетска ефикасност на уличното осветлување во во с. Калуѓерица, општина Радовиш

Цел на иницијативата: подобрување на инфраструктурата во населеното место Калуѓерица во општина Радовиш согласно потребите на жителите со што ќе се овозможи енергетска ефикасност на уличното осветлување благодарение на фотоволтаична централа на Домот на култура во населеното место

Уредување на детско игралиште во с. Чифлик, општина Пехчево

Цел на иницијативата: уредување на детско игралиште во с. Чифлик, општина Пехчево, со содржина за забава на деца и поставување автобуска постојка до игралиштето

Забавно катче со детско игралиште и место за одмор во Владимирово, општина Берово

Цел на иницијативата: уредување детско игралиште како забавен парк во самиот центар на с. Владимирово, односно училиштен двор уреден со содржини за забава на деца, но и место за одмор и  дружење на целото население

Детско катче во општина Куманово

Цел на иницијативата: уредување јавна површина и изградба на парк со урбана опрема односно детско игралиште, кое од друга страна ќе овозможи подобри услови за живот на локалното население

Мултифункционална патека во општина Куманово

Цел на иницијативата: одбележување, уредување и промоција на првата мултифункционална спортска патека за јавање коњи, пешачење, велосипедизам и возење четвороцикли во североисточниот регион за рекреација и афирмација, развој и збогатување на традицијата на спортот во државата.

Предучилиштен едукативен центар „Огражденски пеперутки“ во с. Радово, општина Босилово

Цел на иницијативата: обезбедување услови за згрижување и воспитно-образовно влијание на децата од предучилишна возраст во оваа рурална средина, подобрување на квалитетот и зголемување на обемот на знаењата кај нив, намалување на миграцијата на населението и вклучување на жените во работната сила.

Поддршка на активностите за учениците со попречености од Основно училиште со ресурсен центар „Иднина“ - Скопјe

Цел на иницијативата: поддршка на активностите за учениците со попречености преку соработката на неколку проекти на УСАИД во Северна Македонија од програмата „Local Works“.

Иницијатива „Изградба на крак од фекална канализација во индустриска зона м.в. Барта“ во општина Богданци

Цел на иницијативата: Подобрено управување со отпадните води во индустриската зона Барта преку соработка на локалната заедница, обезбедување услови за одржливост на животната средина и намалување на ризиците по здравјето на населението како и унапредување на атрактивноста на индустриската зона за понатамошни инвестиции и зголемен (локален) економски развој.

Иницијатива „Еко-плоштад“ во општина Старо Нагоричане

Цел на иницијативата: Целосна ревитализација, односно уредување и оплеменување на плоштадот на Општина Старо Нагоричане, преку поставување нова урбана опрема, систем за заштеда на електрична енергија потребна за oсветлување на плоштадот и автобуски постојки со информативни мапи за потребите на населението и други посетители, направени од еколошки и реупотребени материјали.

Иницијатива „Партнерно уредување на централно подрачје во населено место (Сред село) во село Лубница“ во општина Конче

Цел на иницијативата: Подобрување на инфраструктурата во руралното населено место согласно потребите на жителите

Иницијатива „Изграба на парк во село Чанаклија“ во општина Василево

Цел на иницијативата: Подобрен изглед со зелена површина и парк во село Чанаклија, општина Василево и унапредување на квалитетот на животот на населението

Иницијатива „Мегленија“ во село Ума, општина Гевгелија

Цел на иницијативата: Подобрување на квалитетот на живот на жителите и овозможување услови за туристички развој преку изградба на патна и комунална инфраструктура во село Ума, општина Гевгелија