Иницијатива „Изградба на крак од фекална канализација во индустриска зона м.в. Барта“ во општина Богданци

Цел на иницијативата: Подобрено управување со отпадните води во индустриската зона Барта преку соработка на локалната заедница, обезбедување услови за одржливост на животната средина и намалување на ризиците по здравјето на населението како и унапредување на атрактивноста на индустриската зона за понатамошни инвестиции и зголемен (локален) економски развој.

Иницијатива „Еко-плоштад“ во општина Старо Нагоричане

Цел на иницијативата: Целосна ревитализација, односно уредување и оплеменување на плоштадот на Општина Старо Нагоричане, преку поставување нова урбана опрема, систем за заштеда на електрична енергија потребна за oсветлување на плоштадот и автобуски постојки со информативни мапи за потребите на населението и други посетители, направени од еколошки и реупотребени материјали.

Иницијатива „Партнерно уредување на централно подрачје во населено место (Сред село) во село Лубница“ во општина Конче

Цел на иницијативата: Подобрување на инфраструктурата во руралното населено место согласно потребите на жителите

Иницијатива „Изграба на парк во село Чанаклија“ во општина Василево

Цел на иницијативата: Подобрен изглед со зелена површина и парк во село Чанаклија, општина Василево и унапредување на квалитетот на животот на населението

Иницијатива „Мегленија“ во село Ума, општина Гевгелија

Цел на иницијативата: Подобрување на квалитетот на живот на жителите и овозможување услови за туристички развој преку изградба на патна и комунална инфраструктура во село Ума, општина Гевгелија